นายบูญธง เทพา
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่Online: 37 user(s)


     


  หน้าแรก  :  เทศบาลตำบลเฝ้าไร่  :  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย เทศบาลตำบล
หมวด: โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
15-07-2013 เข้าชมแล้ว: 2180

โครงสร้างเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ได้แบ่งโครงการสร้างของเทศบาลเป็นสองส่วนคือ

สภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี

1.  สภาเทศบาล
  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี  สำหรับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่ประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  15  คือ สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน  12 คน

2.  นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี  ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย  โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริการท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  4  ปี  และไม่สามารถตำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า  2  วาระนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ  โดยมาตรา  48  แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  ได้กำหนดรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน  2  คน  เป็นผู้ช่วยในการบริหารของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  และนายยกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษา  และ

เลขานุการนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล  โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกิน  2  คน  ทั้งนี้  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำของเทศบาล  เทศบาลตำบลวังชัย  ประกอบไปด้วย  ส่วนราชการทั้งหมด  8  ส่วน  ที่ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน  ส่วนราชการเหล่านี้ให้บริการในด้านใดบ้าง  ติดตามจากข้อมูลต่อไปนี้

สำนักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  

                        -งานธุรการ

                        -งานการเจ้าหน้าที่

                        -งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ

                        -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        -งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                        -งานจัดทำงบประมาณ

                        -งานประชาสัมพันธ์

กองคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานผลประโยชน์ฯ  งานแผนที่ภาษีฯ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย

                        -งานธุรการ

                        -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                        -งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

                        -งานการเงินและบัญชี

                        -งานพัสดุและทรัพย์ทรัพย์สิน

กองช่าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา  งานไฟฟ้า  การสาธารณูปโภค  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย

                        -งานธุรการ

                        -งานวิศวกรรม

                        -งานสถาปัตยกรรม

                        -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

                        -งานสาธารณูปโภค

                        -งานสวนสาธารณะ

                        -งานแบบแผนและก่อสร้าง

                        -งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย

                        -งานธุรการ

                        -งานศูนย์บริการสาธารณสุข

                        -งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

                        -งานรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย

                        -งานส่งเสริมสุขภาพ

                        -งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                        -งานพัฒนาชุมชน

กองการศึกษา 
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา   และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย

                        -งานธุรการ

                        -งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

                        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


 
หน้าแรก  เทศบาลตำบลเฝ้าไร่  ประกาศ ระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมาย เทศบาลตำบล


สำนักงานเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042 417233 โทรสาร 042 417331
email: info@faoraimuni.orgkkwebv56   Copyright©2015 faoraimuni.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม